Giá trị cốt lõi cũng là tinh thần làm việc của LAMI TIMBER chính là “trao trọn niềm tin”.